Komunitná nadácia vyhlásila grantový program A(tra)ktívny Bardejov

876x
10. Január 2018
Komunitná nadácia Bardejov vyhlasuje Grantový program A(tra)ktívny Bardejov
 
Beh za a(tra)ktívny Bardejov 
 
Cieľom programu je podpora občianskych aktivít prispievajúcich k výraznejším zmenám v meste zatraktívňujúcim a skvalitňujúcim život obyvateľov Bardejova. Program podporuje aktivity, ktoré zaktivizujú obyvateľov mesta alebo jeho časti k spoločnej realizácii projektu, výsledkom ktorého bude pozitívnejší prístup k svojej komunite a kvalitatívna zmena v ich živote, predovšetkým v:
 
- spoločnom trávení voľného času s ostatnými členmi komunity (sídliska, mestskej časti a pod.), so svojimi rovesníkmi, resp. ďalšími spoluobčanmi mesta,
- aktívnejšom prístupe obyvateľov mesta, resp. jeho časti k miestnemu verejnému životu, darcovstvu a filantropii,
- rozšírení rozmanitosti doterajšieho života obyvateľov mesta alebo určitej skupiny obyvateľov v kultúrnej, spoločenskej, environmentálnej i sociálnej oblasti.
 
Spôsob hodnotenia projektov a získania grantov
 
Podporené môžu byť maximálne štyri najlepšie projekty vyhodnotené Grantovou komisiou KNBJ. Okrem nich program umožní podporiť aj jeden projekt podaný predkladateľom z obcí okresu Bardejov. Takýto projekt je možné realizovať aj mimo územia mesta Bardejov. Predložené projekty posudzuje grantová komisia nadácie na základe hodnotiacich kritérií, ktoré sú súčasťou tejto výzvy. Následne Správna rada KNBJ schváli maximálne 4 projekty do záverečného kola. O výšku grantu sa budú v záverečnom kole 22. apríla 2018 uchádzať vybraní žiadatelia o grant prostredníctvom filantropickej aktivity pod názvom Benefičný beh za A(tra)ktívny Bardejov, organizovanej Komunitnou nadáciou Bardejov v rámci tohto grantového programu.
 
Bežci si vyberú projekt za ktorý budú behať, pretože ich štartovné sa stane súčasťou grantu pre nimi vybraný projekt.
 
Minimálna výška štartovného je 10 eur. Každý bežec môže získavať finančnú podporu pre projekt za ktorý bude behať aj od iných fyzických a právnických osôb.1 euro zo štartovného za každého bežca bude použité na réžiu programu. Komunitná nadácia prispeje ku každému získanému euru od bežcov pre každý zo súťažných projektov (po odrátaní 1 eura za bežca) svojím vlastným eurom, maximálne do výšky 500 eur/ projekt.
 Reportáž z minulého roka
 
Maximálna výška takto získaného grantu nie je obmedzená. Minimálna výška grantu, o ktorý sa môže žiadateľ uchádzať v tomto grantovom programe je 500 eur. Finančná, resp. nefinančná spoluúčasť žiadateľa je min. 10 % z takto získanej výšky grantu.
 
Predloženie projektu je podmienené osobnou konzultáciou žiadateľa s pracovníkom KNBJ.
Uzávierka predkladania projektov do kancelárie KNBJ: 21. február 2018 o 16,00 hod.
Trvanie jednotlivých projektov: max. 7 mesiacov od podpísania zmluvy o pridelení grantu.
Začiatok realizácie projektu - najskôr od 1. mája 2017. Ukončenie – najneskôr 30. novembra 2017.
 
Predkladateľom projektu môžu byť:
- občania alebo neformálne skupiny občanov,
- mimovládne neziskové organizácie, napr. občianske združenia, nadácie a pod.
- inštitúcie zriadené štátom alebo samosprávou (domovy dôchodcov, školy, osvetové strediská, knižnice, atď.),
- cirkevné inštitúcie.
Zisková – podnikateľská organizácia nemôže byť žiadateľom o grant.
 
Granty sú určené na:
- krátkodobé, dlhodobejšie, resp. opakujúce sa aktivity bez vymedzenia oblastí,
- jednorazovú podporu aktivít prebiehajúcich v lokalite mesta alebo jeho bezprostrednej blízkosti, ktorých výsledok bude pre cieľovú skupinu, resp. komunitu prínosom z dlhodobého hľadiska.
 
Granty nie sú určené na:
- honorár pre koordinátorov projektu,
- spätné financovanie projektov,
- individuálne výskumné pobyty, štipendiá,
- kapitálové vklady,
- prevádzkové náklady a ostatné osobné náklady je možné hradiť len vo výnimočných prípadoch, a to len ak priamo súvisia s realizáciou projektu.
 
Kritériom udelenia grantu je:
1. miera prínosu aktivity pre obyvateľov mesta, resp. jeho častí alebo určitých skupín obyvateľov,
2. dlhodobosť kvalitatívnych zmien pozitívne ovplyvňujúcich život obyvateľov, resp. ich správanie v prospech komunity,
3. konzultácia projektu s pracovníkom KNBJ,
4. počet zapojených aktivistov, dobrovoľníkov,
5. kvalita vypracovaného projektu, reálnosť rozpočtu
 
Formulár na vypracovanie projektu nájdete na: www.knbj.sk.
Konzultácie v kancelárii KNBJ, Radničné námestie 21 – v pracovných dňoch od 9,00 do 16,00 hod.
Tel.: 0907 972 763, e-mail: knbj@bardejov.sk.
(18:33, Ing. J. Jarina, správca nadácie)
 
Diskusia
Pridať komentár
Udalosti
25891
09:00 13.12.2018
Bardejov - Perla Horného ...
25894
09:00 13.12.2018
Tomáš Garrigue Masaryk v ...
26032
08:00 14.12.2018
Saleziánske kilo 2018
25894
09:00 14.12.2018
Tomáš Garrigue Masaryk v ...
25891
09:00 14.12.2018
Bardejov - Perla Horného ...
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.