Ťažiari v Zborove?

1713x
22. Jún 2018
Obyvatelia ťažiarov nechcú 
Obyvatelia Zborova sú proti prieskumným vrtom 
 
Koncom apríla 2018 sa do obce Zborov dostala informácia, že držiteľ prieskumných území – spoločnosť Alpine Oil and Gas, s.r.o. Bratislava (ďalej AOG), sa v rámci prieskumného územia "SVIDNÍK - ropa a horľavý zemný plyn", začal orientovať práve na túto obec.
 
Dôvod je jednoduchý. Vďaka tvrdému odporu ľudí v obciach východného Slovenska, dotknutých plánovanými prieskumnými vrtmi, bola spoločnosť AOG donútená vzdať sa viacerých prieskumných vrtov.
 
Spolu sa jednalo o vrty v štyroch prieskumných územiach - Medzilaborce, Snina, Pakostov a Svidník. Jedno z nich – Pakostov, bolo rozhodnutím Ministerstva životného prostredia zo dňa 19.3.2018 zrušené, na žiadosť samotného AOG - práve vďaka odporu ľudí.
 
Preto AOG prehodnotila svoje aktivity a chce sa sústrediť len na jedno prieskumné územie - Svidník. V rámci prieskumného územia Svidník, je zrejme jedinou lokalitou majúcou hypotetické šance, aby sa v nej realizoval prieskumný vrt, práve Zborov. Dôvod je ten istý - odpor obyvateľov iných obcí aj v tomto prieskumnom území.
 
Týka sa to napríklad susednej obce Smilno, alebo obce Šarišské Čierne.
 
Chcú prieskum za účelom ťažby 
 
V marci tohto roku si AOG najal konzultačnú firmu, aby získal súhlas na vstup na pozemky v Zborove a povolenia nevyhnutné na začatie vŕtacích aktivít. Jedná sa o prieskum za účelom ťažby plynu.
 
Na základe týchto informácií bolo v nedeľu 20. mája.2018 zvolané stretnutie obyvateľov obce Zborov do zasadačky Obecného úradu. Ľudia, ktorí sa tejto téme venujú v iných obciach, dotknutých týmto prieskumom, vysvetlili občanom Zborova možné riziká. Prekvapila veľká účasť a záujem obyvateľov Zborova.
 
Počas tohto stretnutia sa zároveň začalo s podpisovaním petície za nesúhlas s prieskumným územím Svidník a s činnosťami, ktoré zasahujú do jednotlivých zložiek životného prostredia v obci Zborov. Petícia bola adresovaná Obecnému zastupiteľstvu obce Zborov a starostovi obce Zborov. Podpisy pod petíciu zbierali dobrovoľníci chodením po obci - z domu do domu. Príjemne prekvapil záujem ľudí, mnohí už čakali, kedy prídu dobrovoľníci zbierajúci podpisy pod petíciu a veľká väčšina obyvateľov obce Zborov vyjadrila podporu týmto aktivitám a petíciu podpísala.
 
Za týždeň viac ako polovica 
 
Aby bola šanca uspieť čo najvyššia, bolo potrebné získať podpisy nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov obce Zborov, aj keď zákon o Petičnom práve nestanovuje nutné kvórum, aby sa príslušný orgán musel petíciou zaoberať. Už po týždni od spustenia petície boli zozbierané podpisy od nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov! Ľudia veľmi pozitívne reagovali na túto aktivitu a bolo vidieť, že im nie je cudzie, čo sa deje v ich obci. Je cítiť, že Zborovčania sa v tomto zjednotili a to je dobrý signál. V jednote sa dajú robiť veľké veci a často aj „nemožné“.
 
Obyvatelia začali proti vrtom podpisovať petície 
 
Vďaka podpore ľudí sa nakoniec podarilo vyzbierať podpisy od 1362 obyvateľov obce Zborov a petícia bola dňa 6. júna 2018 podaná na Obecnom úrade v Zborove. Petícia má byť prerokovaná na Obecnom zastupiteľstve obce Zborov dňa 28. júna 2018. Snáď aj volení zástupcovia občanov – poslanci, pochopia vážnosť situácie, pridajú sa na stranu väčšiny obyvateľov obce a nedovolia zdevastovať životné prostredie v obci a jej okolí. Je potrebné ochrániť náš „spoločný domov“, aby aj naše deti mali možnosť a príležitosť na zdravý život.
 
Text petície: Dole podpísaní obyvatelia obce Zborov, okres Bardejov, majúc záujem na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci Zborov a berúc do úvahy, že kvalita životného prostredia v obci je neoddeliteľne spätá aj s vplyvmi na životné prostredie, ktorých pôvod je mimo územia obce Zborov, vyjadrujeme svoj nesúhlas s činnosťami spojenými s prieskumným územím "SVIDNÍK - ropa a horľavý zemný plyn", ktoré zasahujú do jednotlivých zložiek životného prostredia v obci Zborov a menia jeho kvalitu.
 
Žiadame preto obecné zastupiteľstvo obce Zborov a starostu obce Zborov, aby vyjadrili v mene obyvateľov obce Zborov nesúhlas s prieskumným územím "SVIDNÍK - ropa a horľavý zemný plyn", ako aj so všetkými geologickými prácami v prieskumnom území a s nimi súvisiacimi činnosťami, ktoré zasahujú do životného prostredia obyvateľov obce Zborov, alebo toto životné prostredie ovplyvňujú. Dôrazne nesúhlasíme s realizovaním prieskumného vrtu v prieskumnom území Svidník a žiadame obecné zastupiteľstvo a starostu obce Zborov, aby podnikli všetky potrebné kroky k tomu, aby tomuto zabránili.
 
Zapojil sa aj Bardejov
 
Petíciu za zrušenie prieskumného územia „SVIDNÍK – ropa a horľavý zemný plyn“ iniciovala aj bardejovská platforma myBardejov. Príjemcom je Ministerstvo životného prostredia SR.
 
Text petície: My, dolupodpísaní obyvatelia mesta Bardejov a jeho okolia, ako aj ostatní, ktorým záleží na zachovaní kultúrnych a prírodných hodnôt tohto unikátneho kraja, berúc do úvahy, že prírodné bohatstvo v podobe zdravého životného prostredia, lesov, pôdy, vody a vzácnych minerálnych prameňov, je skutočným bohatstvom tohto kraja, uvedomujúc si, že nevhodná ekonomická činnosť finančných a podnikateľských skupín ničí životné prostredie na Slovensku v stále väčšej a väčšej miere, dovolávajúc sa svojich práv na prístup k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia podľa Aahurského dohovoru, ktorého je Slovenská republika signatárom, vyjadrujúc znepokojenie zo skutočnosti, že plánované prieskumné geologické práce, ktoré sa majú koncentrovať v obci Zborov, sa nachádzajú v tesnej blízkosti Bardejovských Kúpeľov a minerálneho prameňa v Bardejove – Dlhej Lúke, týmto žiadame Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky o urýchlené zrušenie prieskumného územia „SVIDNÍK – ropa a horľavý zemný plyn“ a nezriaďovanie obdobných prieskumných území v tomto priestore v budúcnosti.
 
Predseda petičného výboru: PhDr. Oliver Polyák, Gróner 26, 08501 Bardejov; oliver.polyak@hotmail.com – osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci.  Členovia petičného výboru : Alexander Starinský, Jána Švermu 4,08501 Bardejov; alexander.starinsky@gmail.com Pavol Štalmach, Kláštorská 29, 08501 Bardejov; palostalmach@gmail.com
(21,11, KK, red)
 
Diskusia
Pridať komentár
Udalosti
28006
09:00 25.05.2019
AFC Dance cup 2019
28338
13:00 26.05.2019
Deň detí v Bardejovských ...
28004
09:00 27.05.2019
Výstava grafických prác
28184
09:00 27.05.2019
Výstava maturitných prác ...
28424
17:00 27.05.2019
Večer s turistikou - Madeira
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.