Fakty o rušení tried na stredných školách v Bardejove

5093x
24. November 2018

Fakty o rušení tried na stredných školách v Bardejove

Milí Bardejovčania, v médiách, v uliciach mesta, na facebookových stránkach a iných miestach rezonuje v posledných dňoch téma optimalizácie siete stredných škôl, ktorá sa nás priamo či nepriamo týka. Zazneli vážne obvinenia, veľa nepravdy a urážok, ktoré sa dotkli mojej osoby a rodiny. Preto som sa k danej téme rozhodol vyjadriť aj týmto spôsobom.


Požiadal som príslušné oddelenia Prešovského samosprávneho kraja (ďalej PSK) o podstatné informácie, ktoré môžu ozrejmiť situáciu a napomôcť pri hľadaní pravdy:

 

      1. Zmenil sa zákon o odbornom vzdelávaní a príprave

Od 1. septembra 2018 o počtoch tried a žiakov 1. ročníka stredných škôl už nerozhodujú krajskí poslanci všeobecne záväzným nariadením. Táto právomoc bola poslancom odňatá na celom Slovensku zákonom 209/2018 Z. z. Kompetencia prešla priamo na samosprávne kraje, teda na príslušný odbor a predsedu kraja.

 

      2. Riaditelia škôl v PSK žiadajú o 2753 miest pre žiakov v prvom ročníku viac, ako dovoľuje zákon

V celom Prešovskom kraji je reálne spolu 6316 deviatakov, ktorí budú od septembra 2019 študovať na stredných školách. Všetky stredné školy v našom kraji požadujú od PSK, aby mohli spolu vytvoriť 9069 miest. Zákon však všetkým samosprávnym krajom ukladá, že môžu stredným školám určiť len toľko miest pre prvákov, koľko je v danom kraji deviatakov. Ak by kraj vyhovel požiadavkám škôl, otvárali by sa prázdne triedy resp. triedy s nízkym počtom žiakov, čo opäť zákon nedovoľuje.

 
3. Počty miest 1. ročníkov pre všetky školy určuje kraj

Celý materiál o určení počtov miest pre študentov 1. ročníka všetkých stredných škôl pripravuje Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu „na základe prerokovania so zriaďovateľmi stredných škôl, odporúčania krajskej rady a v súlade so záväznými kritériami na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl“ (§ 31 ods. (3) zákona 61/2015 Z. z.).

 
      Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK má len poradnú funkciu
 

4. Komisia, ktorej som členom, je len poradným orgánom a nemá rozhodovaciu právomoc

Komisia sa nepodieľala na príprave tohto materiálu a nerozhodovala o počte žiakov pre jednotlivé školy. Táto komisia sa podieľala na príprave všeobecnej „regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti podľa analýz a prognóz o vývoji trhu práce“ (§ 31 ods. (1) zákona 61/2015 Z. z.).

Komisiu tvorí 13 členov, z toho 7 poslancov a 6 neposlancov z rôznych oblastí školstva. Komisia sa k tomuto materiálu dostala a rokovala o ňom až nasledujúci deň po tom, ako sa s materiálom oboznámili riaditelia všetkých stredných škôl v Prešovskom kraji. Teda ako jeden z členov tejto komisie som nemohol ovplyvniť počty budúcich prvákov pre jednotlivé stredné školy v kraji.

 

5.   5. Miesta pre neštátnych zriaďovateľov škôl v Bardejove

Neštátne (súkromné a cirkevné) stredné školy to majú ťažšie, pretože o schválenie počtov miest pre budúcich prvákov nemôžu žiadať priamo – musia to za nich urobiť ich zriaďovatelia. Za Gymnázium sv. Jána Bosca to v zmysle zákona urobila Rímskokatolícka cirkev – Arcibiskupstvo Košice. Pôvodne žiadala 2 triedy v prvom ročníku, no z informácií, ktoré máme k dispozícii PSK nakoniec určí pre cirkevné gymnázium v Bardejove len 1 triedu. Z celkového počtu 21 tried na všetkých stredných školách v Bardejove tak pridelí iba 1 triedu cirkevnému zriaďovateľovi, 1 triedu súkromnému. V iných porovnateľných okresoch sú to priemerne 3 triedy pre neverejných zriaďovateľov.


Z uvedených skutočností teda vyplýva, že:

      poslanci PSK po zmene zákona od 01.09.2018 už nemajú právomoc rozhodovať o počtoch žiakov 1. ročníkov stredných škôl v našom kraji,

-     ja, ako rádový člen školskej komisie, som tieto počty nemohol ovplyvniť,

-     ako riaditeľ neštátnej školy som nemohol priamo žiadať o počty pre cirkevné gymnázium, ale zo zákona to musel urobiť zriaďovateľ – Arcibiskupstvo Košice.

Z prostredia Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove zaznelo obvinenie, že Šmilňák chce zrušiť tamojšie gymnázium. Túto nepravdivú informáciu ďalej šírili a šíria niektorí pedagógova a študenti školy, dokonca aj niektoré verejne činné osoby.

Prostredníctvom médií a internetu (predovšetkým Facebooku) sa toto nepravdivé obvinenie rozšírilo v celom meste i za jeho hranice. Dotklo sa to mojej rodiny, môjho zdravia, cti a vážne to poškodilo moje meno, preto som sa rozhodol brániť zákonnými prostriedkami a od šíriteľov týchto obvinení budem žiadať aj verejné ospravedlnenie a primeranú náhradu.

Martin Šmilňák

Rodený Bardejovčan, ktorý pracuje ako riaditeľ Cirkevnej spojenej školy, mestský poslanec a ako poslanec Prešovského samosprávneho kraja. Polopravdy a lži, ktoré sa o ňom systematicky šíria v Bardejove poškodzujú jeho dobré meno v očiach žiakov, študentov, rodičov a širokej verejnosti. Preto sa rozhodol brániť zákonnými prostriedkami a od šíriteľov týchto obvinení bude žiadať aj verejné ospravedlnenie.

(14:35, M. Šmilňák, inz-20180075)

 
Diskusia
Pridať komentár
Udalosti
28006
09:00 25.05.2019
AFC Dance cup 2019
28338
13:00 26.05.2019
Deň detí v Bardejovských ...
28004
09:00 27.05.2019
Výstava grafických prác
28184
09:00 27.05.2019
Výstava maturitných prác ...
28424
17:00 27.05.2019
Večer s turistikou - Madeira
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.