Bardejov sa chystá zvýšiť miestne dane!

3421x
07. November 2019
Navrhované zmeny by mali priniesť do rozpočtu mesta čiastku 130 000 eur
Zvýšenie daní ešte musia schváliť poslanci na Mestskom zastupiteľstve
 
Navrhované zmeny Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 118/2011 sa týkajú úpravy sadzieb dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva a dane za ubytovanie.
 
Daň z nehnuteľnosti
 
Návrh na zdaňovacie obdobie 2019 je zvýšiť výšku sadzby dane zo stavieb na bývanie (t. j. rodinné domy) a sadzbu za byty z 0,242 €/m² na 0,300 €/m² a pre mestské časti Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka z 0,225 €/m² na 0,290 €/m². Pre porovnanie: Spišská Nová Ves 0,21 €/m2; Čadca 0,315 €/m2. Predpokladaný nárast príjmov: 15 000 €
 
Pre stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu sa navrhuje zvýšenie sadzby z pôvodných 0,225 na 0,300 €/m² (Spišská Nová Ves 0,21 €/m2; Levice 0,422 €/m2).
 
Pre chaty a stavby na individuálnu rekreáciu sa navrhuje zvýšenie sadzby z 0,535 na 0,700 €/m² (Spišská Nová Ves 0,56 €/m2; Námestovo 0,94 €/m2).
 
Sadzbu dane pre samostatne stojace garáže upraviť z 0,665 na 0,700 €/m² (Kežmarok 0,70 €/m2; Humenné 1,00 €/m2).
 
Sadzbu dane pre priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu zvýšiť z 1,660 na 1,900 €/m² (Sabinov 1,600 €/m2; Liptovský Mikuláš 3,026 €/m2). Predpokladaný nárast príjmov: 20 000 €.
 
Sadzbu dane za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou upraviť z 2,660 na 2,900 €/m² (Michalovce 2,600 €/m2; Púchov 5,200 €/m2). Predpokladaný nárast príjmov: 30 000 €
 
Sadzbu dane za ostatné stavby upraviť z 1,660 na 1,700 €/m². (Michalovce 1,24 €/m2; Vranov nad Topľou 2,3 €/m2).
 
Zvýšenie sadzby dane z bytov a sadzby dane za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť zvýšiť z 0,242 €/m² na 0,300 €/m². Pri nebytových priestoroch, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť tento návrh počíta so zvýšením sadzby zo súčasných 2,400 €/m² na 2,900 €/m² (Spišská Nová Ves 0,21 €/m2; Vranov na Topľou 0,33 €/m2). Predpokladaný nárast príjmov pri dani z bytov: 15 000 €.
 
Navrhované úpravy sadzieb dane z nehnuteľností (t. j. dane zo stavieb a dane z bytov) by mali v roku 2020 za následok súhrnný nárast príjmov cca o 99 000 €.
 
Daň za psa
 
Podľa navrhovanej úpravy sa sadzba pre psov držaných/chovaných v bytových domoch a v Bardejovských Kúpeľoch zvýši z 34 na 36 €, pre psov držaných/chovaných v rodinných domoch sa zvýši zo 17 na 18 € a sadza pre psov v MPR sa zvýši z 20 € na 23 €. Tieto zmeny by mali v budúcom roku do rozpočtu priniesť dodatočných 1 000 € (Michalovce 35 €/10 €; Spišská Nová Ves 50 €/25 €).
 
Daň za užívanie verejného priestranstva
 
Zvýšením sadzby za umiestnenie prenosných garáži sa zvýši ročná daňová povinnosť pre majiteľov plechových garáži z 350,40 € na 394,20 €, pre majiteľov gumotextilných garáži z 306,60 € na 394,20 €. Ročná daň za stanovište pre vozidla taxislužieb sa medziročne navýši z 240,90 € na 284,70 €. Majiteľovi reklamného pútača na verejnom priestranstve sa daň medziročne zvýši z 20,00 € na 25,55 €. U ostatných druhov záberu verejného priestranstva bude ročné navýšenie dane závisieť od jednotlivých parametrov, t. j. od veľkosti záberu verejného priestranstva (m²) a dĺžky záberu verejného priestranstva (počet dní).
 
Daň za ubytovanie
 
Návrh je upraviť základnú sadzbu miestnej dane za ubytovanie zo súčasných 1,00 € za prenocovanie na 1,20 €, čo by pri zachovaní terajšej úrovne obsadenosti ubytovacích zariadení mohlo v ďalšom roku priniesť do mestskej pokladne 25 000 € (Poprad 0,70 €; Piešťany 1,50 €).
 
Daň za predajné automaty a daň za nevýherné prístroje
 
Navrhuje sa upraviť sadzbu dane za predajný automat zo 60 € na 70 €. Predajný automat, ak ponúka alkoholické nápoje alebo tabakové výrobky upraviť zo 100 € na 200 €. Za bowlingovú dráhu zvýšiť z 80 € na 90 € a za ostatné nevýherné hracie prístroje z 50 € na 60 €.
 
Záver
 
Navrhované zmeny sadzieb miestnych daní by v budúcom roku mali priniesť do rozpočtu mesta Bardejov čiastku 130 000 €. Plánované zvýšenie daní ešte musia odsúhlasiť poslanci mesta Bardejov na zasadnutí mestského zastupiteľstva.
(9:50, V. Novák)
 
Diskusia
Pridať komentár
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.