AKTUÁLNE POČASIE


Gymnázium Leonarda Stöckela

vytvorené : 21.05.2016
Novinkou vo vyučovaní je bilingválne vyučovanie.

 

Gymnázium Leonarda Stöckela

gls logo.jpg

 http://gymlsbj.sk/ 

 

Gymnázium Leonarda Stöckela patrí k najpopulárnejším stredným školám v meste Bardejov. Jeho história siaha až do 14. storočia, kedy vznikla bardejovská mestská škola. Po historickom vývoji mesta a mnohých zmenách politických režimov, menila svoju podobu aj škola, až jej bol napokon v roku 1994 udelený čestný názov GLS, podľa bardejovského rodáka, pedagóga, vzdelanca a spisovateľa, Leonarda Stöckela. Ten bol rektorom školy v Bardejove dvadsaťjeden rokov a napísal aj jej školský poriadok, ktorý je najstarším pedagogickým dokumentom 16. storočia.

V súčasnosti vyučuje na gymnáziu približne štyridsaťsedem skúsených pedagógov.  Prvé dva roky študujú žiaci štandardnú výučbu klasických predmetov. V treťom a štvrtom ročníku si vyberajú voliteľné predmety podľa svojej orientácie na maturitné predmety alebo podľa budúcich prijímacích pohovorov na vysoké školy. Na výber majú okrem rozšírených hodín jazykovej výučby napríklad fyziku pre medikov, seminár z dejín umenia, geopolitický seminár, právo na každý deň, psychológiu, ekonomiku, deskriptívnu geometriu a mnohé ďalšie. Tento systém umožní žiakom vyhnúť sa predmetom, ktorý nesúvisí s ich profesijnou orientáciou.  

 

Pre mladých ľudí dôležitým faktorom pri výbere nielen vysokej, ale aj strednej školy, je možnosť absolvovať aspoň časť štúdia v zahraničí. Preto sa pri svojom výbere často krát riadia aj tým, či má daná škola nadviazanú medzinárodnú spoluprácu, a ak áno v akých krajinách.

Žiaci sa na týchto výmenách zúčastňujú na vyučovacích hodinách, pozerajú ako sa v škole vyučuje a bývajú v hosťovských rodinách, rozprávajú teda cudzím jazykom počas celého pobytu v zahraničí, nielen v škole. To isté ponúka GLS aj zahraničným študentom, ktorí prichádzajú do Bardejova a spoznávajú Slovensko, jeho históriu, kultúru a tradície. Výmennými pobytmi sa kontakt medzi žiakmi mnoho krát nekončí. Priateľstvá, ktoré takto vznikajú majú dlhšiu životnosť a žiaci sú medzi sebou v kontakte aj neskôr, opäť je teda príležitosť na precvičovanie cudzieho jazyka bezplatne a mimo školského prostredia.

GLS ponúka rozsiahlu školskú knižnicu. Knižničný fond pozostáva z vyše 12 000 kníh v slovenskom, anglickom, francúzskom, ruskom a ukrajinskom jazyku. Súčasťou je aj bohatá anglická knižnica. Ďalším zdrojom informácií sú odborné časopisy, CD a DVD. Databáza médií je prostredníctvom online katalógu prístupná v rámci školskej počítačovej siete i v rámci internetu.

Okrem školskej knižnice je žiakom k dispozícii aj rôznorodá mimoškolská činnosť. Záleží len na žiakoch, aké majú záujmy a k čomu vo svojom voľnom čase inklinujú.

Novinkou vo vyučovaní GLS je bilingválne vyučovanie.

Predmety vyučujú jazykári, teda učiteľ musí mať svoj predmet v kombinácii s angličtinou a potom sú to predmety angličtiny. Žiaci sa teda neučia angličtinu klasicky.

Ak sa chcú deviataci dostať práve do bilingválnej triedy, okrem prijímacích testov zo slovenčiny a matematiky, sa musia pripraviť aj na tie z angličtiny. Ak by sa bilingválna výučba uchytila a v Bardejove sa presadil aj druhý jazyk, tak na GLS by do úvahy prichádzala nemčina, ale zatiaľ je to otázka ďalekej budúcnosti. 

Gymnázium Leonarda Stöckela 
Jiráskova 12 
085 01 Bardejov 
Tel., fax: +421 (0)54 472 2781 
e-mail: stockel@gymlsbj.sk 

 

 plagat GLS.png

Bilingvál-leták-1.jpg

 

Predstavujeme vám bilingválne štúdium na Gymnáziu L. Stöckela

Gymnázium Leonarda Stöckela predstavovať bardejovskej, ale ani širokej verejnosti netreba. Väčšina ľudí z tohto regiónu ho vníma na základe 80-ročnej tradície najkvalitnejšej školy v Bardejove a tak je to dodnes. Svedčia o tom dlhodobo vysoké percentá úspešnosti prijatia študentov na VŠ na Slovensku aj v zahraničí, ich referencie počas a po absolvovaní vysokej školy, skvelé víťazstvá študentov v medzinárodných súťažiach či medzinárodné študentské výmeny, jazykové kurzy a exkurzie.

Na to, aby bol v dnešnej dobe študent úspešný, potrebuje ovládať plynule a pohotovo aspoň jeden svetový jazyk. Na Gymnáziu Leonarda Stöckela študuje každý študent hneď dva cudzie jazyky.  Hodinová dotácia počas celého štúdia zaručuje, že po absolvovaní žiaci plynule komunikujú v oboch jazykoch. Na skvalitnení tejto oblasti sa počas štúdia pravidelne stretávajú s lektormi zo zahraničia, aby zažili konverzáciu aj vo forme „native speaker“ a v zahraničí neostali prekvapení, že ten-ktorý jazyk znie trochu inak.

Plynule ovládať bežnú hovorovú angličtinu je síce jedna vec, ale mať doklad o tom, že v angličtine zvládne žiak aj štúdium odborných predmetov, je vec iná. Práve toto je cieľom 5-ročného bilingválneho štúdia na Gymnáziu Leonarda Stöckela. Pre študenta je to obrovská výhoda, ktorá mu otvára možnosti študovať na akejkoľvek vysokej škole v zahraničí. Po ukončení bilingválneho štúdia získavajú žiaci nielen doklad o absolvovaní maturitnej skúšky na úrovni C1 (druhá najvyššia úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca), ale majú aj možnosť ukončiť štúdium štátnou skúškou na tej istej úrovni.

 

Na najčastejšie otázky týkajúce sa bilingválneho štúdia odpovedá Mgr. Bibiana Pavlišáková (koordinátorka bilingválnej sekcie)

 

Minulý rok ste na Vašej škole otvorili bilingválnu sekciu. V čom sa bilingválne štúdium líši od nebilingválneho štúdia?

Bilingválne štúdium znamená, že žiaci sa v škole učia dvojjazyčne: niektoré predmety klasicky v slovenčine, niektoré predmety v angličtine. Na GLS učíme v angličtine 6 predmetov: matematiku, biológiu, geografiu, dejepis, občiansku náuku a umenie a kultúru.

 

V bilingválnej sekcii študujú momentálne dve triedy – 1.G a 2.G. Učia sa títo žiaci všetky vyššie spomínané predmety v angličtine?

V prvom ročníku ešte nie – ten je prípravný. Uvedené predmety sa učia po slovensky, ale musia si už osvojovať odborné pojmy aj v anglickom jazyku. Hlavným cieľom prípravy prvého ročníka je, aby si žiaci kvalitne osvojili anglický jazyk – preto majú týždenne 10 hodín angličtiny. Po takejto intenzívnej príprave nabiehajú v druhom ročníku už kompletne do angličtiny – a teda druháci už majú spomínané predmety v angličtine.

 

Nie je bilingválne štúdium príliš náročné?

V bilingválnej sekcii sa študuje 5 rokov, takže študenti majú v porovnaní so štvorročným štúdiom na osvojenie si predpísaného učiva v angličtine viac času. Zvládnuť sa to teda určite dá. Samozrejme, v niečom toto štúdium  náročnejšie určite je, ale systematickou prácou študenta sa dá bez problémov zvládnuť.

 

Môže sa žiak  8. ročníka ZŠ zúčastniť prijímacích skúšok na bilingválne štúdium? Nebude mu chýbať učivo preberané v 9. ročníku ZŠ?

Samozrejme, že môže. Vzdelávací program pre bilingválne štúdium je navrhnutý tak, že každý jeden predmet v úvode opakuje a upevňuje učivo 9. ročníka ZŠ. Žiaci, ktorí k nám prichádzajú z 8. ročníka si tak to, čo na ZŠ neprebrali, v úvode štúdia osvojujú. V našich dvoch bilingválnych triedach máme mnohých žiakov, ktorí k nám prišli z ôsmeho ročníka a patria k najšikovnejším žiakom triedy. Stále tvrdím, že to, ako úspešne sa žiak v bilingválnom štúdiu zaradí, nezávisí od toho, z ktorého ročníka prichádza, ale od toho, ako systematicky na sebe pracuje.

 

Ako si na toto štúdium zvykli žiaci?

Veľmi dobre. Bilingválne štúdium so sebou prináša niečo nové – angličtina už nie je cieľom, ale nástrojom učenia sa. Žiaci si teda musia nastaviť nový systém prípravy na vyučovanie. Niekto tieto zmeny spracuje rýchlejšie, iný pomalšie, avšak celkovo to naši žiaci zvládajú výborne: pochopili, čo sa od nich žiada a k svojim povinnostiam pristupujú zodpovedne.

 

Ak bude bilingválny študent chcieť študovať na Slovensku, nebude mu chýbať slovenská terminológia?

Nie, v našej škole totiž funguje alternatívny učebný plán, ktorý sa týka aj študentov bilingválnej sekcie. To znamená,  že vo 4. ročníku si bilingválni študenti vyberajú 4 voliteľné hodiny a v 5. ročníku až 18 voliteľných hodín zo širokej palety seminárov a voliteľných predmetov v závislosti od toho, čo chcú študovať. Tieto zvolené hodiny majú v slovenčine, čo ich kvalitne pripraví aj na štúdium na slovenských vysokých školách. Bilingválni študenti teda vlastne získavajú dva v jednom: odborne sa vedia v danom predmete vyjadrovať v slovenčine aj v angličtine.  

 

Prečo by si žiak ZŠ mal vybrať bilingválne štúdium?

Pretože absolventi majú okrem vynikajúcej úrovne komunikačnej angličtiny osvojenú aj odbornú anglickú terminológiu, čo ich zvýhodňuje pri uchádzaní sa o štúdium na zahraničných univerzitách a prácu na medzinárodnom trhu.

 

Ako vidíte bilingválne gymnázium o niekoľko rokov?

Verím, že vtedy už budú dnešní žiaci úspešne bilingválne „odmaturovaní,“ a že v pätách im budú kráčať ďalšie kvalitné ročníky „bilingválcov.“ 

 

Sú vaši učitelia kvalifikovaní učiť v bilingválnej sekcii?

Áno, sú. Každý, kto vyučuje anglický jazyk, ho má aj vyštudovaný buď jednoodborovo alebo v kombinácii s ďalším odborným predmetom.

 

Bilingvál-leták-2.jpg

   Udalosti
Platená reklama
UniCredit Bank
Platená reklama
Čerpacia stanica LPG
Platená reklama
Ceramik - Kúpeľňové štúdio
Platená reklama
EDYMAX
Platená reklama
Obchodná akadémia
Platená reklama
Spojená škola Štefánikova
Platená reklama
ICJ Bardejov
Platená reklama
TR technic s.r.o.
Platená reklama
Oknoplast
Platená reklama
HOTEL ARTIN
Platená reklama
Základná škola B. Krpelca
Platená reklama
Card club Respect
Platená reklama
Bardejovské kúpele a.s.
   Anketa
Ste spokojní s kapacitou parkovacích miest v centre Bardejova?
   Aktuálne / Dôležité čísla

Program Kina Žriedlo

na mesiac október:

oktober kino zriedlo.jpg

Pohotovosť lekárni:

Po-Ne do 20:00 Atrium (oproti detskej poliklinike)

Po-Ne do 21:00 Plus Lekáreň (OD Tesco)

Po-Ne do 20:00 Dr. MAX (OD Hypernova)


TYP C