AKTUÁLNE POČASIE


Hotelová akadémia Jána Andraščíka

vytvorené : 09.02.2017
Škola sa zameriava na oblasť gastronómie, hotelierstva, cestovného ruchu, služieb a športu.

 

Hotelová akadémia Jána Andraščíka

www.habj.edupage.org

ha banner.jpg

ha logo.jpg

ha1.jpg

Hotelová akadémia Jána Andraščíka je školou, ktorá  svojim odborným vzdelávaním pripravuje žiakov pre život v občianskej spoločnosti, pripravuje ich na trh práce a rozvíja osobnosť žiakov. Zameriava sa na oblasť gastronómie, hotelierstva, cestovného ruchu, služieb a športu.

ha2.jpg

Jedáleň Pod Vinbargom

Moderná škola

Od roku 2007 sme zrealizovali 26 projektov zameraných na modernizáciu priestorov školy a skvalitňovanie  vyučovacieho procesu. Medzi naše najvýznamnejšie projekty patria :
-stavebné úpravy a rekonštrukcia HA J. Andraščíka Bardejov
-spracovávanie a prezentácia gastronomických osobitostí regiónov Bardejov a Gorlice
-catering and Hospitality Mobility Across Europe –MALTA 2014
-inovácia školských vzdelávacích programov Hotelovej akadémie Jána Andraščíka
-jazykové laboratórium
-národný projekt rozvoj stredného odborného vzdelávania 2014-2016.


V roku 2013 sme  zriadili  Centrum odborného vzdelávania pre gastronómiu, hotelierstvo, obchod a služby, ktoré sa stalo:
-miestom stretávania sa žiakov s odborníkmi pre vybrané oblasti
-miestom pre inovácie metodiky vzdelávania,
-miestom poskytujúcim kvalitné personálne i materiálne vybavenie,
-miestom spolupráce zamestnávateľov so školou.


V roku 2016 sme zrekonštruovali športovú halu pri HA J. Andraščíka a areál školy pre skvalitnenie podmienok štúdia žiakov z odboru 2951 M výživa a šport.

Spolupracujeme s profesionálmi

Našim žiakom pripravujeme podmienky na odborný rast aj realizáciou odborných kurzov, ako sú barmanský kurz, baristický kurz, animátorský kurz, sprievodcovský kurz a hospodársky týždeň. Úspešné ukončenie kurzu je potvrdené certifikátom. Medzi našich partnerov patrí aj Partizán Bardejov, Klub silového trojboja a kulturistiky Matej Bardejov, Bardejovské Kúpele, Nemocnica s Poliklinikou sv. Jakuba Bardejov a Únia žien.  

ha3.jpg

Baristický kurz

ha4.jpg

Animátorský kurz

Zahraničná odborná prax

Okrem odbornej praxe vykonávanej na Slovensku, môžu naši žiaci absolvovať aj zahraničnú odbornú prax. Dlhoročne spolupracujeme so zamestnávateľmi v Nemecku a Taliansku, ale aj v Grécku a na Cypre. Žiaci sa zdokonaľujú v zručnostiach, v cudzom jazyku, získavajú nové skúsenosti učia sa samostatnosti a spoznávajú danú krajinu v rámci svojho voľného času . 

Cudzie jazyky

Ponúkame možnosť vybrať si zo štyroch cudzích jazykov a to anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk a ruský jazyk. 

Úspechy našich žiakov

Naši žiaci zaznamenali významné úspechy na celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Úspechy sú kombináciou aktivity žiakov, odbornosti pedagógov a kvalitnými podmienkami školy pre prípravu na tieto súťaže.

Gastronomické súťaže

Eurocup 2015 ( medzinárodná súťaž) - Miriama Fornadeľová, absolútny víťaz v súťaži jednotlivcov v miešaní dlhých a krátkych nápojov.

ha5.jpg

Miriama Fornadeľová – absolútna víťazka na Eurocupe 2016

Cassovia cup 2016 (medzinárodná súťaž) - Natália Nováková - 3. miesto

Carpatia cup 2016 (celoslovenská súťaž) - Jana Chudíková - 2.miesto, Zuzana Hermanovská - 3.miesto

Slovak barista cup Bardejovský barista 2016 (celoslovenská súťaž) - Maroš Želinský, najlepšia technika prípravy espresa


Ekonomické sú
ťaže

Môj projekt pre región 2016 (celoslovenská súťaž) - Dominika Šinaľová a Beáta Šutorová pred odbornou porotou zloženou z pracovníkov SACR a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR obhájili svoj projekt a získali 2. miesto

ha6.jpg

Môj projekt pre región

Mladý tvorca v Nitre 2016 (celoslovenská súťaž- Radka Olejárová, Anna Paľuriková - 1.miesto

Bosákova cena 2016 (medzinárodná súťaž) - Ľuboslava Hankovská postup medzi 10 najlepších prác v tvorbe podnikateľských plánov

SOČ 2016 (celoslovenská súťaž) - Eva Semanišinová a Zuzana Terazová - 4.miesto


Športové sú
ťaže

Majstrovstvá Prešovského kraja vo futsale žiakov stredných škôl 2016 - 1. miesto, postup na  Majstrovstvá Slovenskej republiky.

ha7.jpg

Futsal – postup na majstrovstvá Slovenska


Okresné kolo diev
čat v stolnom tenise 2016 – 1. miesto, žiačky Nikola Vagaská, Simona Kalakajová a Dominika Šestáková, postup na krajské kolo

Krajské kolo v atletike žiakov SŠ v Prešove 2016 – Patrik Helmanovský – hod oštepom – 44,05 m – 1. miesto, Marek Herstek – skok do diaľky – 649 cm – 2. miesto, beh na 200 m – 23,80 s – 1. miesto

 

Ján Velgos – silový trojbojár a držiteľ viacerých siláckych svetových rekordov

Denisa Mochnacká, Mária Mikolajová a Michaela Mazúrová – futbalistky, patria medzi najlepšie hráčky z východu republiky, v jarnej časti v uplynulej sezóne získali v lige strieborné medaily a premiérovo vybojovali Slovenský pohár, momentálne sú hráčkami  za klub Partizán Bardejov. 

ha8(1).jpg

Ján Velgos – silový trojbojár


Pestrý (bohatý) život žiakov aj mimo školy

Spoločenské aktivity ako sú imatrikulácia, študentský ples, odborné exkurzie, návštevy divadelných predstavení, výlety, športové dni, krúžky, besedy, gastronomické akcie, charitatívne akcie, vystúpenia skupiny Melody a mnohé iné poskytujú žiakom priestor, aby sa navzájom spoznávali. 

ha9.jpg

Melody


Ponúkame študijné odbory

6323 K hotelová akadémia – 5-ročné štúdium

Odborná príprava je zameraná na oblasť ekonomiky, podnikateľskej a spotrebiteľskej výchovy, svet práce, právo, manažment, marketing, účtovníctvo v programe Alfa a Omega , daňovej sústavy, sociálnej komunikácie, administratívy a korešpondencie, geografie cestovného ruchu, potravín a výživy, techniky obsluhy, technológie prípravy pokrmov, náuky o nápojoch, aplikovanej informatiky, medzinárodnej gastronómie, cestovného ruchu, hotelového a gastronomického manažmentu, komunikácie so zákazníkom, administratívy prevádzky služieb a praktického marketingu. Žiak ovláda dva cudzie jazyky.

Praktická príprava prebieha v zariadení praktického vyučovania Ľudová jedáleň a v Jedálni Pod Vinbargom  alebo na pracovisku zamestnávateľa.

Absolvent študijného odboru hotelová akadémia  nájde uplatnenie v hotelových a reštauračných službách ako radový pracovník, manažér strednej úrovne alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ. Môže pracovať aj ako radový ekonomický pracovník v rôznych formách podnikateľských subjektov, ako aj v rozpočtových a príspevkových organizáciách.

Absolvent získa dva doklady o vzdelaní – maturitné vysvedčenie a výučný list.

Môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

ha10.jpg

Rout – spoločenská akcia


6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu –
4-ročné štúdium

Odborné vzdelávanie je  zamerané na oblasť ekonomiky, podnikateľskej a spotrebiteľskej výchovy, svet práce, práva, manažment, marketing, účtovníctvo v programe Alfa a Omega, daňovej sústavy, sociálnej komunikácie, aplikovanej informatiky, dejín kultúry, geografie cestovného ruchu, technológie služieb cestovného ruchu, administratívy a korešpondencie, bezpečnosti a hygieny práce, administratívy prevádzky služieb, regionálneho cestovného ruchu, sprievodcovských služieb, ekonomických cvičení, komunikácie so zákazníkom, hotelierstva, kongresových služieb, animácie, podnikania v cestovnom ruchu a praxe. Ovláda dva cudzie jazyky.

Absolvent je pripravený pre kvalifikovaný výkon manažérskych činností strednej úrovne v oblasti cestovného ruchu u nás i v zahraničí. Umožňuje absolventovi uplatniť sa nielen pri vykonávaní manažérskych činností, ale aj ekonomických a prevádzkových činností vo všetkých oblastiach cestovného ruchu (v cestovných kanceláriách, agentúrach, v turistických informačných centrách, v dopravných podnikoch a zariadeniach, v kúpeľných, rekreačných a ubytovacích zariadeniach, na medzinárodných festivaloch, kongresoch, v strediskách cestovného ruchu, v úradoch verejnej správy a pod.) a v iných podnikateľských subjektoch.

Absolvent získava maturitné vysvedčenie.

Môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

ha11.jpg

Sprievodcovské aktivity

ha12.jpg

Študentky pri prezentačných aktivitách


2951 M výživa a šport –
4-ročné štúdium

Príprava v školskom vzdelávacom programe Výživa a šport – zdravý životný štýl v študijnom odbore 2951 M výživa a šport zahŕňa teoretické vyučovanie a praktickú prípravu. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť aplikovanej chémie, biológie a mikrobiológie, výživy a dietetiky, tovaroznalectva, aplikovanej informatiky, sveta práce, podnikateľskej a spotrebiteľskej výchovy, potravinárskej technológie, ekonómie ekonomiky, športovej prípravy, športového manažmentu, výživy a športu, zdravovedy, zdravého životného štýlu, techniky administratívy, administratívnych prác v praxi, praxe, špeciálnej športovej prípravy, , pohybovej prípravy, technológie a hodnotenia potravín. Ovládajú dva cudzie jazyky.                

Absolvent získava maturitné vysvedčenie.

Môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

 

6445 K kuchár – 4-ročné štúdium

Žiak sa učí pripravovať a upravovať produkty a pokrmy v zariadeniach spoločného stravovania (reštaurácie, hotely, bary, bistrá, chaty a pod.) pri bežných prevádzkach ako aj pri slávnostných príležitostiach, pozná suroviny, nápoje, technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom, zostaviť jedálny lístok a poradie pokrmov, spolupracovať pri objednávaní, príjemke, preskúšavaní, skladovaní a konzervácii tovaru, pracovať s polotovarmi, ovláda zásady vedenia administratívy a účtovania v prevádzke.

Vzdelávanie pripravuje absolventov pre uplatnenie sa vo výrobných podnikoch, v obchode, cestovnom ruchu, gastronómii, v prevádzkových službách, osobných službách a v ďalších službách podľa profilácie. Ovláda cudzí jazyk.

Absolvent získa dva doklady o vzdelaní – maturitné vysvedčenie a výučný list.

Môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

ha14.jpg

Kuchári


6444 K
čašník, servírka - 4-ročné štúdium

Žiak sa pripravuje na  jednoduchú a zložitú obsluhu hostí v zariadeniach spoločného stravovania (reštaurácie, hotely, bary, bistrá, chaty a pod.) pri bežných prevádzkach ako aj pri slávnostných príležitostiach, uviesť hostí a poskytnúť pomoc klientom pri výbere z jedálneho lístka, pripravuje miešané nápoje aj podľa vlastných receptúr, vie pripraviť jednoduché jedlá, minútky, šaláty, a múčniky, dokončuje jedlá pred hosťom a pripravuje tabule na slávnostné príležitostí. Učí sa  pripraviť pracovisko a ovláda všetky práce spojené so stolovaním. Vie prijímať jednoduché a zložité objednávky, podávať informácie o jedlách a nápojoch, poskytovať odbornú inštruktáž pri servírovaní špeciálnych pokrmov a nápojov, ovláda zásady vedenia administratívy a účtovania v prevádzke, vie účtovať na kontrolnej pokladnici, inkasovať tržby, písať jedálne lístky, čapovať a ošetrovať nápoje, ošetrovať a skladovať potraviny a používané predmety (poháre, nádoby, príbory a pod.).

Absolventi sa uplatnia v pracovných pozíciách ako účtujúci čašník, servírka, hlavný čašník, servírka, barman, prevádzkar, vedúci závodu spoločného stravovania, súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania. Ovláda cudzí jazyk.

Absolvent získa dva doklady o vzdelaní – maturitné vysvedčenie a výučný list.

Môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

ha15.jpg

Čašníci


Ponúkame u
čebné odbory

Výučba je organizovaná v týždňových cykloch – z toho je jeden týždeň teoretického vyučovania a jeden týždeň odborného výcviku. Tieto vyučovacie aktivity prebiehajú pod dozorom majstra odborného výcviku.

6445 H kuchár - 3-ročné štúdium

Po ukončení prípravy samostatne zvládne jednoduchú a zložitú prípravu pokrmov pri bežných prevádzkach ako aj pri slávnostných príležitostiach Vie odborne komunikovať so zákazníkom, podávať informácie o jedlách a nápojoch, poskytovať odbornú inštruktáž pri príprave pokrmov a nápojov, ovláda prácu s receptúrami, vie kalkulovať jedlá a nápoje, pozná zloženie potravín, pravidlá skladovania a ošetrovania potravín a vie zásady hygieny a bezpečnosti pri práci vo výrobnom stredisku.

Absolvent získa výučný list.

 

6444 H  čašník, servírka - 3-ročné štúdium

Po ukončení prípravy samostatne zvládne jednoduchú a zložitú obsluhu hostí v zariadeniach spoločného stravovania, vie pripraviť jednoduché jedlá, minútky, šaláty, a múčniky, podávať informácie o jedlách a nápojoch.

Absolvent získa výučný list.

 

2964 H cukrár - 3-ročné štúdium

Praktická príprava prebieha v cukrárskej dielni - v zariadení praktického vyučovania Ľudová jedáleň alebo na pracovisku zamestnávateľa. Po ukončení prípravy samostatne zvládne jednoduchú a zložitú prípravu cukrárskych výrobkov pri bežných prevádzkach ako aj pri slávnostných príležitostiach, poskytnúť pomoc klientom pri výbere vhodných cukrárskych výrobkov pre konkrétnu príležitosť, prípravu zákuskov a koláčov aj podľa vlastných receptúr, vie pripraviť aj špeciálne cukrárske výrobky a múčniky, vie tvorivo, esteticky modelovať, zdobiť a dokončovať cukrárske výrobky.

Absolvent získa výučný list.

Inzercia - voľné termíny.jpg

 

 

Kontakt

Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3
Bardejov
Recepcia školy: nonstop

+421/54/488 51 26
+421/54/472 38 30 /sekretariát/
fax: 054/472 24 90

   Udalosti
Platená reklama
UniCredit Bank
Platená reklama
Spojená škola Štefánikova
Platená reklama
ICJ Bardejov
Platená reklama
TR technic s.r.o.
Platená reklama
Oknoplast
Platená reklama
HOTEL ARTIN
Platená reklama
Základná škola B. Krpelca
Platená reklama
Čerpacia stanica LPG
Platená reklama
Card club Respect
Platená reklama
Bardejovské kúpele a.s.
   Anketa
Ste spokojní s kapacitou parkovacích miest v centre Bardejova?
   Aktuálne / Dôležité čísla

Program Kina Žriedlo

na mesiac september:

september Program-kina.jpg

Pohotovosť lekárni:

Po-Ne do 20:00 Atrium (oproti detskej poliklinike)

Po-Ne do 21:00 Plus Lekáreň (OD Tesco)

Po-Ne do 20:00 Dr. MAX (OD Hypernova)

   NOVINY

noviny 8-1.jpg


TYP C