Hotelová akadémia Jána Andraščíka

19389
Kontaktné údaje Hotelová akadémia Jána Andraščíka
  • Bardejov
  • Pod Vinbargom 3
  • 085 01
Hotelová akadémia Jána Andraščíka je modernou školou, ktorá svojim odborným vzdelávaním pripravuje žiakov na regionálny a európsky trh práce.
 
Reaguje na potreby a aktuálne trendy v oblasti:
- gastronómie
- hotelierstva
- cestovného ruchu
- podnikania, ekonomiky, financií
- športu
 
Poslaním školy je nielen odovzdávanie vedomosti a príprava žiakov na povolanie, ale aj cieľavedomý a systematický rozvoj ich poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa a schopnosti prevziať zodpovednosť za seba, svoj rozvoj a tvorivosť.
 
Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, partnerské organizácie a širokú verejnosť s ponukou rôznych vzdelávacích a spoločenských aktivít.
 
Študenti Hotelovej akadémie J. Andraščíka pri prezentačných aktivitách
 
Ponúkame študijné odbory
6323 K hotelová akadémia – 5-ročné štúdium
6325 M ekonomické lýceum - 4-ročné štúdium
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu – 4-ročné štúdium
6445 K kuchár – 4-ročné štúdium
6444 K čašník, servírka – 4-ročné štúdium
 
Od 1.9.2020 otvárame študijný odbor:
2950 M poradenstvo vo výžive – 4-ročné štúdium, tento študijný odbor nahrádza študijný odbor 2951 M výživa a šport, pričom obsah učebného plánu študijného odboru zostáva nezmenený.
 
Do moderných škôl patrí aj moderné vybavenie 
Od roku 2007 sme zrealizovali 28 projektov zameraných na modernizáciu priestorov školy a skvalitňovanie vyučovacieho procesu.
 
V roku 2013 sme zriadili Centrum odborného vzdelávania pre gastronómiu, hotelierstvo, cestovný ruch a šport, ktoré sa stalo:
  • miestom stretávania sa žiakov s odborníkmi pre vybrané oblasti
  • miestom pre inovácie metodiky vzdelávania
  • miestom poskytujúcim kvalitné personálne i materiálne vybavenie
  • miestom spolupráce zamestnávateľov so školou
 
V roku 2016 sme zrekonštruovali športovú halu pri HA J. Andraščíka a areál školy pre skvalitnenie podmienok štúdia žiakov školy.
 
Športová hala pri HA J. Andraščíka
 
Čo ponúkajú jednotlivé študijné odbory
 
6323 K hotelová akadémia - 5-ročné štúdium
 
Odborná príprava je zameraná na oblasť ekonomiky, podnikateľskej a spotrebiteľskej výchovy, svet práce, právo, manažment, marketing, účtovníctvo v programe Alfa a Omega, daňovej sústavy, sociálnej komunikácie, administratívy a korešpondencie, geografie cestovného ruchu, potravín a výživy, techniky obsluhy, technológie prípravy pokrmov, náuky o nápojoch, aplikovanej informatiky, medzinárodnej gastronómie, cestovného ruchu, hotelového a gastronomického manažmentu, komunikácie so zákazníkom, administratívy prevádzky služieb a praktického marketingu. Žiak ovláda dva cudzie jazyky.
 
Praktická príprava prebieha v zariadení praktického vyučovania Ľudová jedáleň a v Jedálni Pod Vinbargom alebo na pracovisku zamestnávateľa.
 
Absolvent študijného odboru hotelová akadémia nájde uplatnenie v hotelových a reštauračných službách ako radový pracovník, manažér strednej úrovne alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ. Môže pracovať aj ako radový ekonomický pracovník v rôznych formách podnikateľských subjektov, ako aj v rozpočtových a príspevkových organizáciách.
 
Absolvent získa dva doklady o vzdelaní – maturitné vysvedčenie a výučný list. 
Môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
 
Rout
 
Hotelieri po ukončení somelierskej súťaže
 
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu – 4-ročné štúdium
 
Odborné vzdelávanie je zamerané na oblasť ekonomiky, podnikateľskej a spotrebiteľskej výchovy, svet práce, práva, manažment, marketing, účtovníctvo v programe Alfa a Omega, daňovej sústavy, sociálnej komunikácie, aplikovanej informatiky, dejín kultúry, geografie cestovného ruchu, technológie služieb cestovného ruchu, administratívy a korešpondencie, bezpečnosti a hygieny práce, administratívy prevádzky služieb, regionálneho cestovného ruchu, sprievodcovských služieb, ekonomických cvičení, komunikácie so zákazníkom, hotelierstva, kongresových služieb, animácie, podnikania v cestovnom ruchu a praxe. Ovláda dva cudzie jazyky.
 
Absolvent je pripravený pre kvalifikovaný výkon manažérskych činností strednej úrovne v oblasti cestovného ruchu u nás i v zahraničí. Umožňuje absolventovi uplatniť sa nielen pri vykonávaní manažérskych činností, ale aj ekonomických a prevádzkových činností v cestovných kanceláriách, agentúrach, v turistických informačných centrách, v dopravných podnikoch a zariadeniach, v kúpeľných, rekreačných a ubytovacích zariadeniach, na medzinárodných festivaloch, kongresoch, v strediskách cestovného ruchu, v úradoch verejnej správy a v iných podnikateľských subjektoch.
 
Absolvent získava maturitné vysvedčenie.
Môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
 
Aktivity cestovného ruchu
 
Cestujeme, objavujeme
 
6325 M ekonomické lýceum – 4-ročné štúdium
 
V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky a makroekonómie, účtovníctva v programe Alfa a Omega, administratívy a korešpondencie, informatiky, právnej náuky, marketingu, manažmentu, bankovníctva, daňovej sústavy, cestovného ruchu, spoločenskej komunikácie a tovaroznalectva.
 
Odbornú prax vykonávajú študenti v 3. a 4. ročníku na ekonomických úsekoch rôznych firiem - daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, účtovnícke firmy, banky, súd, podnikatelia a pod.
 
Absolvent sa môže uplatniť ako ekonóm a účtovník v sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovniach, daňovom úrade, súde, bankách, poisťovniach, cestovnom ruchu, účtovníckych firmách, súkromnom sektore, ako samostatný podnikateľ.
 
Absolvent získava maturitné vysvedčenie.
Môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
Ekonomické zručnosti. Príprava na trh práce
 
6445 K kuchár – 4-ročné štúdium
 
Žiak sa učí pripravovať a upravovať produkty a pokrmy v zariadeniach spoločného stravovania (reštaurácie, hotely, bary, bistrá, chaty a pod.) pri bežných prevádzkach ako aj pri slávnostných príležitostiach, pozná suroviny, nápoje, technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom, zostaviť jedálny lístok a poradie pokrmov, spolupracovať pri objednávaní, príjemke, preskúšavaní, skladovaní a konzervácii tovaru, pracovať s polotovarmi, ovláda zásady vedenia administratívy a účtovania v prevádzke.
 
Vzdelávanie pripravuje absolventov pre uplatnenie sa vo výrobných podnikoch, v obchode, cestovnom ruchu, gastronómii, v prevádzkových službách, osobných službách a v ďalších službách podľa profilácie. Ovláda cudzí jazyk.
 
Absolvent získa dva doklady o vzdelaní – maturitné vysvedčenie a výučný list.
Môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
 
Kuchári na praktickej maturitnej skúške
 
6444 K čašník, servírka- 4-ročné štúdium
 
Žiak sa pripravuje na jednoduchú a zložitú obsluhu hostí v zariadeniach spoločného stravovania (reštaurácie, hotely, bary, bistrá, chaty a pod.) pri bežných prevádzkach ako aj pri slávnostných príležitostiach, uviesť hostí a poskytnúť pomoc klientom pri výbere z jedálneho lístka, pripravuje miešané nápoje aj podľa vlastných receptúr, vie pripraviť jednoduché jedlá, minútky, šaláty, a múčniky, dokončuje jedlá pred hosťom a pripravuje tabule na slávnostné príležitostí. Učí sa pripraviť pracovisko a ovláda všetky práce spojené so stolovaním. Vie prijímať jednoduché a zložité objednávky, podávať informácie o jedlách a nápojoch, poskytovať odbornú inštruktáž pri servírovaní špeciálnych pokrmov a nápojov, ovláda zásady vedenia administratívy a účtovania v prevádzke, vie účtovať na kontrolnej pokladnici, inkasovať tržby, písať jedálne lístky, čapovať a ošetrovať nápoje, ošetrovať a skladovať potraviny a používané predmety (poháre, nádoby, príbory a pod.).
 
Absolventi sa uplatnia v pracovných pozíciách ako účtujúci čašník, servírka, hlavný čašník, servírka, barman, prevádzkar, vedúci závodu spoločného stravovania, súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania. Ovláda cudzí jazyk.
 
Absolvent získa dva doklady o vzdelaní – maturitné vysvedčenie a výučný list.
Môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
 
Čašníčky pri prezentačných aktivitách
 
2950 M poradenstvo vo výžive – 4-ročné štúdium, otvárame od 1.9.2020
(dochádza iba k zmene názvu študijného odboru 2951 M výživa a šport, obsah učebného plánu študijného odboru zostáva nezmenený)
 
Príprava v školskom vzdelávacom programe Poradenstvo vo výžive – zdravý životný štýl v študijnom odbore 2950 M poradenstvo vo výžive zahŕňa teoretické vyučovanie a praktickú prípravu. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť aplikovanej chémie, biológie a mikrobiológie, výživy a dietetiky, tovaroznalectva, aplikovanej informatiky, sveta práce, podnikateľskej a spotrebiteľskej výchovy, potravinárskej technológie, ekonómie ekonomiky, športovej prípravy, športového manažmentu, výživy a športu, zdravovedy, zdravého životného štýlu, techniky administratívy, administratívnych prác v praxi, praxe, špeciálnej športovej prípravy, pohybovej prípravy, technológie a hodnotenia potravín. Ovládajú dva cudzie jazyky.
 
Absolvent získava maturitné vysvedčenie.
Môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
Študenti ako organizátori športového podujatia
 
Športová príprava
 
Každý môže našich žiakov niečo nové naučiť a každý ich môže niekam inam posunúť
 
Spolupracujeme s profesionálmi
Našim žiakom pripravujeme podmienky na odborný rast aj realizáciou odborných kurzov, ako sú barmanský kurz, baristický kurz, animátorský kurz, sprievodcovský kurz, kurz kondičného trénera a hospodársky týždeň. Úspešné ukončenie kurzu je potvrdené certifikátom.
 
 
Barmanský kurz
 
Baristický kurz
 
Kurz kondičného trénera
 
Animátorský kurz
 
Zahraničná odborná prax
Okrem odbornej praxe vykonávanej na Slovensku, môžu naši žiaci absolvovať aj zahraničnú odbornú prax. Spolupracujeme so zamestnávateľmi v Nemecku, Taliansku, Švajčiarsku a Chorvátsku. Žiaci sa zdokonaľujú v zručnostiach, v cudzom jazyku, získavajú nové skúsenosti učia sa samostatnosti a spoznávajú danú krajinu v rámci svojho voľného času.
 
Cudzie jazyky
Ponúkame možnosť vybrať si zo štyroch cudzích jazykov a to anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk a ruský jazyk.
 
Olympiáda v nemeckom jazyku
 
Úspechy našich žiakov
Naši žiaci zaznamenali významné úspechy na celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Úspechy sú kombináciou aktivity žiakov, odbornosti pedagógov a kvalitnými podmienkami školy pre prípravu na tieto súťaže.
 
Gastronomické súťaže
Eurocup 2017 (medzinárodná súťaž)
– Natália Nováková, 1. miesto v kategórii Fancy soft drink, 2. miesto v kategórii jednotlivcov v rámci celej súťaže,
– Martina Maníková – zlaté pásmo.
 
"SLOVAK BARISTA CUP" junior (medzinárodná súťaž)
- Stanislav Kost, 4. najlepší barista v kategórii junior za rok 2017, dvojnásobné víťazstvo v kategórii „Najlepšia technika pri práci s kávovarom“, víťaz kategórie „Technika mlynčeka“,
- Maroš Želinský - víťazstvo v kategórii „Najlepšia technika pri práci s kávovarom“,
- Michal Matisko, prvenstvo v kategórii „Prváci“.
 
Eurocup 2015 ( medzinárodná súťaž) - Miriama Fornadeľová, absolútny víťaz v súťaži jednotlivcov v miešaní dlhých a krátkych nápojov.
Cassovia cup 2016(medzinárodná súťaž) - Natália Nováková, 3. miesto.
Carpatia cup 2016 (celoslovenská súťaž) - Jana Chudíková, 2. miesto, Zuzana Hermanovská, 3. miesto. 
 
Eurocup 2017
 
Slovak barista cup 2018
 
Ekonomické súťaže
Stredoškolská odborná činnosť 2018 - Frederika Chovancová a Samuel Lenárt, 3. miesto v krajskom kole.
Môj projekt pre región 2016 (celoslovenská súťaž) - Dominika Šinaľová a Beáta Šutorová pred odbornou porotou zloženou z pracovníkov SACR a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR obhájili svoj projekt a získali 2. miesto.
Mladý tvorca v Nitre 2016 (celoslovenská súťaž) - Radka Olejárová, Anna Paľuriková, 1. miesto.
Bosákova cena 2016 (medzinárodná súťaž) - Ľuboslava Hankovská postup medzi 10 najlepších prác v tvorbe podnikateľských plánov.
SOČ 2016 (celoslovenská súťaž) - Eva Semanišinová a Zuzana Terazová, 4. miesto.
 
Obhajoba projektu v Národnej banke Slovenska, Bosákova cena
 
Športové súťaže
Majstrovstvá okresu v stolnom tenise – 1. miesto, družstvo dievčat. 
Majstrovstvá kraja v bedmintone – 4. miesto, družstvo dievčat.
Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu – 2. miesto, družstvo dievčat.
Majstrovstvá okresu v basketbale – 3. miesto, družstvo dievčat.
Majstrovstvá okresu vo volejbale – 2. miesto, družstvo dievčat.
Majstrovstvá kraja vo florbale – 3. miesto, družstvo dievčat.
Majstrovstvá Prešovského kraja vo futsale žiakov stredných škôl 2017 – 1. miesto, postup na Majstrovstvá Slovenskej republiky.
Okresné kolo dievčat v stolnom tenise 2017 – 1. miesto, žiačky Nikola Vagaská, Simona Kalakajová a Dominika Šestáková, postup na krajské kolo.
Okresné kolo v atletike žiakov SŠ v Prešove 2017 – Patrik Helmanovský - 1. miesto, Marek Herstek - skok do diaľky – 2. miesto.
 
Ján Velgos – silový trojbojár a držiteľ viacerých siláckych svetových rekordov.
Denisa Mochnacká, Mária Mikolajová a Michaela Mazúrová - futbalistky, patria medzi najlepšie hráčky z východu republiky, v jarnej časti v uplynulej sezóne získali v lige zlaté medaily a druhý krát v rade vybojovali Slovenský pohár, momentálne sú hráčkami za klub Partizán Bardejov.
 
Študentky odboru výživa a šport
 
Pestrý život žiakov aj mimo školy
Spoločenské aktivity ako sú imatrikulácia, študentský ples, odborné exkurzie, návštevy divadelných predstavení, výlety, športové dni, krúžky, besedy, gastronomické akcie, charitatívne akcie, vystúpenia skupiny Melody a mnohé iné poskytujú žiakom priestor, aby sa navzájom spoznávali.
 
Hudobné zoskupenie Melody
 
Gastronomické akcie
 
Reprezentačný ples
 
IČO36155993
Názov spoločnostiHotelová akadémia Jána Andraščíka
AdresaPod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov

Otváracie hodiny Hotelová akadémia Jána Andraščíka

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Udalosti
33154
17:00 20.02.2020
Súvislosti zdravia - Kor ...
33328
09:00 21.02.2020
Výstava fotografií Jozef ...
32901
09:00 21.02.2020
Výstava historických poč ...
33153
11:00 21.02.2020
12. Vivodzeňe kačura
32019
18:00 21.02.2020
Školský ples Spojenej šk ...
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.