Súkromná stredná odborná škola Bardejov

19798
Kontaktné údaje Súkromná stredná odborná škola Bardejov
  • Bardejov
  • Hviezdoslavova 11
  • 085 01
Súkromná stredná odborná škola sa nachádza v historickej časti mesta Bardejova, ktoré je zapísané v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Priestory pre praktické vyučovanie sa nachádzajú aj mimo historickej časti mesta Bardejov.
 
Na základe rozhodnutia Slovenského zväzu výrobných družstiev v Bratislave vzniká v roku 1984 v Bardejove Stredné odborné učilište služieb, ktoré malo vychovávať žiakov pre potreby družstiev, ktoré spadali pod SZVD v Bratislave. Po roku 1989 dochádza k zmene v spoločnosti, čo sa prejavilo aj na činnosti družstiev. Po transformácií škôl v roku 1991 a 1994 si SZVD ponecháva vo svojej zriaďovateľskej funkcií aj naďalej školu v Bardejove. V roku 2007 dochádza k zmene názvu zriaďovateľa školy – Slovenského zväzu výrobných družstiev na COOP PRODUKT SLOVENSKO so sídlom v Bratislave. Informácie o zriaďovateľovi školy nájdete na stránke www.cpscoop.sk.
 
Od vzniku školy v roku 1984 prešla škola rôznymi zmenami. Na začiatku činnosti pripravovala žiakov iba pre potreby družstiev. So zmenenou spoločenskou situáciou škola pripravovala žiakov nielen pre družstvá, ale aj pre iných zamestnávateľov. V súčasnosti škola pripravuje žiakov najmä pre potreby trhu práce v Bardejove, pre potreby Slovenska, ale aj pre uplatnenie sa na trhu práce v rámci Európskej únie.
 
Hlavným cieľom školy je pripraviť žiakov pre odborné profesie, o ktoré je záujem na trhu práce. Dôraz sa kladie hlavne na odbornú zložku prípravy absolventov školy. Popritom škola podporuje štúdium aj talentovo nadaných žiakov. Dôkazom toho je, že v minulosti, ale aj v súčasnosti navštevujú školu reprezentanti Slovenska v rôznych športových disciplínach.
 
Okres Bardejov patrí medzi oblasti s bohatou profesijnou štruktúrou. Preto škola svojím vzdelávacím programom pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov pre potreby celého regiónu.
 
Škola od svojho vzniku a so súhlasom zriaďovateľa sa zameriavala na prípravu žiakov pre tieto oblasti:
  • Spracúvanie dreva
  • Ekonomika a služby
  • Umelecké odvetvia
Pozrite si fotogalériu z DOD:
Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce je smerovanie školy v oblasti prípravy žiakov z pohľadu odborov dobré, lebo o absolventov školy je záujem trhu práce.
 
Najlepším žiakom školy je umožnené vykonávať odborný výcvik alebo prax v rôznych firmách, aby si vylepšili svoje teoretické a praktické zručnosti a lepšie boli pripravení pre uplatnenie sa na trhu práce.
 
Absolventi školy majú možnosť pokračovať ďalej v štúdiu. Po ukončení 3-ročných odborov môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu a urobiť si maturitnú skúšku alebo po maturitnej skúške pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Cieľom školy je pripraviť žiakov aj pre európsky trh práce.
 
Teoretické vyučovanie je v budove školy, ktorá patrí medzi pamiatkové objekty. Budova školy vznikla pre potreby školstva a pre tieto účely slúži viac ako 100 rokov. V priestoroch budovy je 14 učební, z toho 2 jazykové učebne (pre anglický a nemecký jazyk) a 3 učebne zariadené výpočtovou technikou. Ostatné učebne sú klasické s dataprojektormi a pripojením na internet, resp. interaktívnymi tabuľami. Škola má telocvičňu, posilňovňu a ihrisko s prírodným trávnikom. Jazykové učebne sú  vybavené najmodernejším zariadením. Školská knižnica je v učebni, ktorá sa využíva na vyučovanie a mimo vyučovania pre potreby žiakov. Je vybavená výpočtovou technikou. Výchovný poradca má vlastný kabinet.
 
Praktické vyučovanie realizujeme vo vlastných dielňach odborného výcviku, ktoré sú vybavené podľa normatívu. V priestoroch školy sú priestory pre odborný výcvik v odboroch:
kaderník a vlasová kozmetika – kadernícky salón otvorený aj pre širokú verejnosť,
kozmetička a vizážistka – kozmetický salón otvorený aj pre širokú verejnosť,
hostinský – kuchynka a stolovacia miestnosť,
propagačná grafika.
 
Na základe dohody môžu žiaci pracovať aj v súkromných firmách.
 
V súlade s novou vyhláškou o stredných školách bude na škole vykonáva svoju činnosť aj Školská rada, ktorej kompetencie sú v súlade so stanovenou vyhláškou.
Rada žiakov školy zastupuje záujmy žiakov školy a spolupracuje s učiteľmi a majstrami pri organizácii aktivít školy.
 
 
IČO686981
Názov spoločnostiSúkromná stredná odborná škola
AdresaHviezdoslavova 11, 085 01 Bardejov

Otváracie hodiny Súkromná stredná odborná škola Bardejov

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Udalosti
26279
09:00 21.02.2019
Kniha roka PSK 2018
26431
09:00 21.02.2019
Matúš Barút: Hľadanie - ...
26819
09:00 21.02.2019
Život na Zakarpatsku - v ...
26815
09:00 21.02.2019
Jarné prázdninové dielničky
26976
18:00 21.02.2019
Nezabudneme! Pokračujeme ...
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.